Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Polecane

KONKURS DLA DZIECI - BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ


Logo 70 lat

 

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!

Prace przyjmujemy do 30 kwietnia 2018 r.

Do udziału w Konkursie zaprasza BRONIŚ :)

 

Regulamin konkursu

„Biblioteka moich marzeń”


 

 1. I. Postanowienia ogólne:
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Biblioteka moich marzeń” zwanego dalej „konkursem”, ogłoszonego w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
 3. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. II. Uczestnictwo w Konkursie:
 5. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko w wieku poniżej 13 lat.
 6. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
 • I kategoria – przedszkolaki,
 • II kategoria – 7 – 10 lat,
 • III kategoria – 11 – 13 lat.

III. Zasady Konkursu:

 1. Uczestnik w ramach konkursu wykona samodzielnie jedną pracę.
 2. Praca powinna przedstawiać „Bibliotekę marzeń”, powinna zawierać elementy charakterystyczne dla wnętrza lub odbywających się tu zajęć.
 3. Praca może zostać wykonana dowolnymi narzędziami i technikami plastycznymi (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż etc.).
 4. Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy na adres: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim:

      - Biblioteka główna, ul. Szkolna 2,

      - Filia nr 1 w Józefowie, ul. Fabryczna 15,

      - Filia nr 2 w Święcicach, ul. Warszawska 53, do dnia 23 kwietnia 2018 roku.

 1. Opis każdej pracy musi zawierać:
 • nazwisko i imię
 • wiek
 • nazwę i numer przedszkola / szkoły
 • telefon kontaktowy, adres e-mail, adres do korespondencji.
 1. Każdy uczestnik załącza dodatkowo zgodę opiekuna na publikację danych osobowych i zdjęć na stronie www Biblioteki oraz jej Facebook’u (załącznik nr 1 i 2).
 2. IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie:
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:
 • zgodność pracy z tematyką,
 • inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
 • ogólne wrażenia estetyczne.
 1. Posiedzenie Komisji i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2018 roku.
 2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
 3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
 4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim (www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl) oraz na Facebook’u do dnia 7 maja 2018 roku.
 5. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 30 maja 2018 roku, po uprzednim powiadomieniu uczestników. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o wygranej oraz o terminie uroczystego wręczenia nagród.
 6. V. Prawa autorskie:
 7. Z chwilą złożenia zgłoszenia na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie publicznego udostępniania (wystawa nagrodzonych prac, publikacja na stronach www).


 

Załącznik nr 1

 

Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w Konkursie „Biblioteka moich marzeń”

Imię i nazwisko opiekuna prawnego

...............................................................................

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*.............................................................................................................. w związku z udziałem w Konkursie „Biblioteka moich marzeń” realizowanym w ramach obchodów 70-lecia Biblioteki, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim (www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl), wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Biblioteki (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe).

Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.

Miejscowość, data

Podpis

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2017, poz. 880 j.t) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych mojego dziecka/podopiecznego*

 ……..................................................

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim (administrator danych) z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości Konkursu „Biblioteka moich marzeń”.

Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym prawie do dostępu treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także, że podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli osoba deklaruje chęć uczestnictwa w Konkursie (Art. 32.ust.1.pkt.2).

Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.

Miejscowość, data

Podpis