Rozmiar tekstu: Powiększ | Przywróć | Pomniejsz
Biblioteka Publiczna
w Ożarowie Mazowieckim

Struktura BPPWZ

StatutUCHWAŁA NR 67/11 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18. ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 2 i art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn zm.),Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.


Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 74/03 z dnia 10 czerwca 2003 r. Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania.

 

Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 67/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

STATUT Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

 

Rozdział I.

Przepisy ogólne

 

§ 1.


Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, zwana w dalszej części statutu Biblioteką,działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (DZ. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
c) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U z 2010 r Nr 13, poz. 123 ze zm.),
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
e) niniejszego statutu.

§ 2.


1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Ożarów Mazowiecki.
2. Biblioteka prowadzi zadania biblioteki powiatowej na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Ożarów Mazowiecki przez Powiat Warszawski Zachodni prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

§ 3

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ożarów Mazowiecki pod numerem 1.

§ 4.


1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
2. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ma prawo kontroli i wglądu w dokumentację Biblioteki w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt. 2.

§ 5.


1. Biblioteka działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej. Jej siedzibą jest miasto Ożarów Mazowiecki, a swą działalnością obejmuje obszar Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
2. Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 6.


Biblioteka używa pieczęci o pełnym brzmieniu „Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim”.

 

Rozdział II.
Cele i zadania Biblioteki

 

§ 7.


Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 8.


1. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:
a) gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
c) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej,
d) popularyzacja książki i czytelnictwa,
e) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
g) szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,
h) organizowanie zajęć: jednorazowych, cyklicznych, stałych mających na celu aktywny udział w różnych formach animacji czytelnictwa, edukacji czytelniczej,
kulturalnej.
2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

Rozdział III.
Organizacja Biblioteki

 

§ 9.


1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
3. Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy.
4. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biblioteki.
5. Zakres czynności pracowników Biblioteki określa Dyrektor.
6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i administracyjnych;
b) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

§ 10.

1. W skład Biblioteki wchodzą filie:
1) Nr 1 w Józefowie, ul. Fabryczna 15,
2) Nr 2 w Święcicach , ul. Warszawska 53,

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Biblioteki w Regulaminie organizacyjnym.

 

§ 11.


Biblioteka samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności po zasięgnięciu opinii Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 12.


Biblioteka samodzielnie gospodaruje wydzielonym i nabytym mieniem na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 13.


1. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Gminę Ożarów Mazowiecki oraz z przychodów z prowadzonej działalności, sprzedaży zbędnego mienia ruchomego a także ze środków otrzymywanych od osób fizycznych, prawnych i z innych źródeł.
2. Gmina Ożarów Mazowiecki przekazuje środki na Bibliotekę po zatwierdzeniu przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego przedstawionego przez Dyrektora planu rzeczowo – finansowego oraz programu rocznej działalności z uwzględnieniem zadań, o których mowa w § 2. pkt.2.
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Biblioteki zatwierdza Burmistrz.

 

§ 14.


1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, poza wyjątkami przewidzianymi w pkt.2.
2. Opłaty mogą być pobierane:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.
b) za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
f) z zastrzeżeniem, iż wysokość powyższych opłat nie może przekroczyć koszów wykonania usługi.
3. Wysokość opłat określa Dyrektor Biblioteki w regulaminie udostępniania materiałów bibliotecznych.

 

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

 

§ 15.


Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 16.


Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 17.


Traci moc Statut nadany Uchwałą nr 74/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 czerwca 2003 roku.