Informacja RODO o zasadach przetwarzania danych na stronie facebook w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Informacja RODO o zasadach przetwarzania danych na stronie facebook w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim (wraz z Filiami nr 1 w Józefowie i nr 2 w Święcicach), Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl , Tel.: 22 722 12 65.
 2. Kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem Państwa danych przez Bibliotekę: Jakub Kończak, iod@kiran.pl , Tel.: 533 899 965.
 3. Informacje ogólne:
  • a. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z zasadami opisanymi w regulaminie Facebooka.
  • b. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
  • c. Administrujemy Państwa dane wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów, oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
  • d. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez Administratora poza serwisem Facebook.
  • e. Dane użytkowników fanpage’a nie są profilowane przez Administratora.
  • f. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
   • i. dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
   • ii. opublikowały swój komentarz pod postem na fanpage’u.
 4. Jakie dane mogą być przetwarzane, w szczególności:
  • a. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); inne dane profilowe.
  • b. zdjęcie profilowe (wizerunek).
  • c. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
  • d. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
  • e. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  • f. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies. Plik taki zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia tych danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców, oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 5. Podstawa i cele przetwarzania:
  • a. Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia fanpage’a na portalu Facebook, pod nazwą Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, na potrzeby promowania działalności Administratora, budowania i utrzymaniu społeczności związanej z naszą organizacją, informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, różnych wydarzeniach, oraz w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi realizację zadań ustawowych administratora – na podstawie art 6 ust. 1 lit c RODO.
  • b. We wskazanych na fanpage’u przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • c. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes – np. w celu nawiązania relacji komercyjnych, marketingu swoich usług, innych niż wskazanych a pkt. 5a i 5b przejawach swojej działalności – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.
 6. Odbiorcy danych:
  • a. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
  • b. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
   • i. podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
   • ii. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
   • iii. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
   • iv. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
   • v. Administrator nie przekazuje danych użytkowników fanpage’a do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
  • a. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
  • b. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
  • c. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • d. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • e. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
  • f. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Prawa osób korzystających z naszego fanpage’a:
  • a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • c. prawo do usunięcia danych,
  • d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • f. prawo do przenoszenia danych,
  • g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
   • i. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   • ii. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
   • iii. telefonicznie: (22) 531 03 00.:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy. Zgoda na przetwarzanie danych o które mowa w pkt. 5 lit. b jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Skip to content