Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus,
 • podwyższony oraz odwrócony kontrast,
 • możliwość powiększenia czcionki,
 • odcienie szarości i jasne tła,
 • czytelna czcionka.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anita Nowińska.
 • E-mail: a.nowinska@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl
 • Telefon: 22 722 12 65

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
 • Adres: ul. Kolejowa 2,
  05-850 Ożarów Mazowiecki
 • E-mail: pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl
 • Telefon: 22 731 32 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki: dostępność słaba, 2x schody ze zmianą kierunku, 3 pary drzwi, problem z dotarciem dla osób starszych, osób z wózkami i małymi dziećmi.
 • ul. Fabryczna 15, 05-860 Józefów: podjazd dla wózków, na miejscu brak barier
 • ul. Warszawska 53, 05-850 Święcice: brak podjazdu, kilka schodów do pokonania, 3 pary drzwi, problem umiarkowany.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. Korytarze we wszystkich budynkach są dostępne dla osób na wózkach.
W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość kontaktu:

 • pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  lub
 • e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

We wszystkich placówkach personel jest chętny do pomocy. Posiadamy procedurę odnośnie oferowania pomocy przy wnoszeniu wózków oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Informacja z numerami kontaktowymi dla osób ze specjalnymi potrzebami zamieszczona jest przed każdą z placówek. Część księgozbioru oferowanego przy ulicy Szkolnej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki jest wydrukowana tzw. „wielkimi literami”.

Raport o stanie dostępności

Plan rzeczowo finansowy prac planowanych w 2021 w celu zwiększenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content