Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl , Tel.: 22 722 12 65
 3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować przez adres poczty elektronicznej – iodo@kiran.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rodo.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w innym celu, dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rodo. Wyrażenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne a zgoda może być w każdym czasie wycofana, co pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy, członkowie komisji konkursowej, kooperanci oraz podmioty upoważnione przepisami prawa.
 7. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie podlegają też profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a wizerunek utrwalony podczas jego przebiegu będzie udostępniany na stronach biblioteki przez okres do 5 lat w celach dokumentowania działalność instytucji. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub wygaśnięcia celu przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
  10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.
Skip to content