Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Zgodnie z wymogami RODO*, musisz wiedzieć że:

 1. Aby móc zapisać Cię do Biblioteki, musimy znać twoje dane osobowe. To Ty decydujesz czy chcesz je podać, ale bez ich podania nie będziesz mógł korzystać z naszej oferty.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl , Tel.: 22 722 12 65
 3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się poprzez następujący adres email: iod@kiran.pl lub tel. 533 899 965.
 4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
  • a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
  • b) umożliwienie Ci dostępu on-line do Twojego konta czytelniczego,
  • c) wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku
   przekroczenia terminu zwrotu,
  • d) statystyka publiczna,
  • e) umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
  • f) udostępnienie Ci Internetu,
  • g) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • h) umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług,
  • i) ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne.
 5. Niektóre dane, takie jak dane identyfikacyjne, podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na ciążący na bibliotece szczególny obowiązek prawny: ochrony dóbr kultury narodowej.
 6. Podanie innych danych (np. dane kontaktowe: e-mail, telefon) nie jest konieczne, ale poprawia jakość naszych usług i jest korzystne dla czytelnika; również podanie danych statystycznych nie jest obowiązkiem, ale umożliwia nam realizację obowiązku ustawowego – dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
 7. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest art. 6 ust 1 lit c RODO, oraz regulacje krajowe – w szczególności ustawa o bibliotekach.
 8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Na tej podstawie dane mogą być np. wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w celach marketingowych, związanych z organizacją wydarzeń, imprez, spotkań itp. przez Bibliotekę.
 9. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Biblioteki, mogą to również być podmioty zewnętrzne świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne, windykacyjne, pocztowe itp. na rzecz administratora. Dane mogą być też udostępniane instytucjom publicznym,
  uprawnionym do żądania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych.
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane nie będą także przetwarzane w formie profilowania.
 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktywnego korzystania z usług biblioteki, wydłużony o 3 lata lub do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń Biblioteki. Aktywne korzystanie trwa do czasu rezygnacji z usług, lub do końca roku kalendarzowego w którym upływa 5 lat od ostatniego
  wypożyczenia. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzamy do czasu jej wycofania lub wyczerpania celu przetwarzania.
 12. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie
  ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. Ponadto masz prawo do prawo do przenoszenia danych oraz tworzenia ich kopii – jeżeli to technicznie możliwe.
 13. Jeżeli uważasz że Twoje dane przetwarzane są nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli to nie wystarczy, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa.

* konkretnie chodzi o art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Skip to content