Klauzula RODO dla partnerów, współpracowników i kontrahentów Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Klauzula RODO dla partnerów, współpracowników i kontrahentów Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

Zgodnie z wymogami RODO*, musisz wiedzieć że:

 1. Aby móc sprawnie realizować współpracę nawiązaną pomiędzy Tobą a Biblioteką, niezbędnym jest przetwarzanie Twoich danych osobowych. poniżej znajdziesz informacje odnośnie zasad ich przetwarzania.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl , Tel.: 22 722 12 65
 3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się poprzez następujący adres email: iod@kiran.pl lub tel. 533 899 965.
 4. Dane będziemy przetwarzać w celu nawiązania i realizacji współpracy pomiędzy Tobą/Twoją organizacją a Biblioteką. W zależności od rodzaju współpracy, przetwarzane w ramach współpracy dane mogą obejmować dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane wymagane do rozliczeń oraz inne wynikające z charakteru relacji pomiędzy nami. W określonych przypadkach, na przykład gdy realizowany projekt wymaga prowadzenia dokumentacji audio/wizualnej w celu jego rozliczenia, przetwarzanie może obejmować również wizerunek współpracownika.
 5. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach, charakter naszej współpracy może też przesądzać o przetwarzaniu Twoich danych w oparciu o regulacje ogólno obowiązujące (np. podatkowe), tj. na mocy art. 6 ust. 1 lit. c. Jeżeli po zakończeniu danego projektu zachowamy Twoje dane, przetwarzamy je w celu nawiązania ponownej współpracy w przyszłości. W takim wypadku odbywa się to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych wykroczy poza zakres wskazany powyżej, poprosimy o Twoją zgodę wskazując zakres jej obowiązywania. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda jest zawsze dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana, co pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Biblioteki, mogą to również być podmioty zewnętrzne świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne, windykacyjne, pocztowe itp. na rzecz administratora. Dane mogą być też udostępniane instytucjom publicznym,
  uprawnionym do żądania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych. Jeżeli nasz współpraca dotyczy wielostronnego projektu, Twoje dane mogą być przekazane innym jego uczestnikom w zakresie wymaganym dla sprawnej współpracy.
 8. Okres przetwarzania twoich danych będzie wynikał z natury naszej współpracy. Dane przetwarzane w ramach współpracy komercyjnej przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, lub przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji. Przy współpracy o innych charakterze, np. przy projektach czy wydarzeniach, może to być np. czas przez jaki wymagane jest przechowywanie dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu przez Bibliotekę, wynikający z regulacji prawa powszechnie obowiązujących lub zewnętrznych czynności prawnych.
 9. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania.
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane nie będą także przetwarzane w formie profilowania.
 11. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie
  ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. Ponadto masz prawo do prawo do przenoszenia danych oraz tworzenia ich kopii – jeżeli to technicznie możliwe.
 12. Jeżeli uważasz że Twoje dane przetwarzane są nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli to nie wystarczy, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa.

* konkretnie chodzi o art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Skip to content