Zapraszamy na wymiankę książek!

Już 15 maja, w sobotę, o godz. 14, widzimy się na wymiance książek w Ołtarzewie (namiot w parku). Zabieramy ze sobą wspaniałe książki, które chcemy przekazać innym i szykujemy się na książkowe łowy dla siebie. Pomysłodawczynią i współorganizatorką jest Marta Lubańska, Ożarowianka, za pomysł i energię do działania bardzo dziękujemy!

Regulamin Wymianki Książek w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zasady uczestnictwa
Akcja wymiany książek odbywać się będzie w dniu 15 maja (sobota), w namiocie w Ołtarzewie, w godzinach 14.00-17.30. Wstęp dla każdego Uczestnika wydarzenia jest wolny. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest przyniesienie przynajmniej jednej książki. Przyniesione książki przekazywane są do Organizatorów, a Uczestnik dostaje za każdą przyniesioną książkę kupon, który wymienia na książkę.
1 przyniesiona książka = 1 kupon = 1 książka do wzięcia. Niewykorzystane kupony przechodzą na kolejną wymiankę, honorujemy także niewykorzystane kupony z poprzednich wymianek. UWAGA: Honorujemy także kupony z wymianek w Piastowie i Pruszkowie! Biorąc udział w wydarzeniu uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatorów. Nie przestrzeganie poniższych zasad będzie równoznaczne z ograniczeniem lub odmową dopuszczenia uczestnika do wydarzenia.
§2
Środki bezpieczeństwa:
• Zachowanie bezpiecznego dystansu – minimum 1,5 metra od siebie
• Zakrywanie nosa i ust
• Częsta dezynfekcja rąk (zalecane używanie rękawiczek – szczególnie przy dotykaniu książek)
• Po przyniesieniu książek do domu zalecamy pozostawienie ich na kwarantannie przez 72 godziny
§3
Przekazanie książek
Uczestnik oddając książki na wymianę akceptuje Regulamin oraz fakt bezpłatnego przekazania swoich książek na rzecz wydarzenia. Wraz z oddaniem książek na wydarzenie, Uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu (choć jeżeli w danym momencie tytuły są dostępne może je pobrać z puli podobnie jak każdy inny tytuł). Podczas wydarzenia Uczestnik i Organizator nie może pobierać opłat za wymianę książek. Nie jest także dopuszczalna sprzedaż egzemplarzy. Dopuszcza się wymianę maksymalnie 10 książek, bez względu na rok ich wydania. Wymiana następuje na zasadach i proporcjach 1:1. Książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone. Stan poszczególnych egzemplarzy zostanie zweryfikowany podczas wejścia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia książki przyniesionej przez Uczestnika z powodu jej złego stanu lub przyniesienia książek nie akceptowanych przez organizatorów wymiany. Nie zostaną do niej dopuszczone: podręczniki szkolne, materiały do nauki języka obcego (z wyłączeniem literatury pięknej w języku obcym), czasopisma, wydawnictwa broszurowe (typu Harlequin). Organizatorzy nie przejmują nieregulaminowych książek w depozyt.
§4
Postanowienia końcowe
Organizatorem wymianki jest założycielka akcji „Sąsiedzkie Wymianki Książek – Ożarów Mazowiecki” we współpracy z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim i Domem Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim. Organizatorzy działają w porozumieniu z innymi podmiotami na podstawie partnerstwa. Książki, które nie zostaną wybrane przez uczestników wykorzystane będą podczas następnej akcji wymiany książek lub przekazane na cele charytatywne (do bibliotek publicznych lub szpitalnych, świetlic dla dzieci, domów dziecka, na półki bookcrossingowe itp.) Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i ich późniejszą publikację oraz wykorzystanie swojego wizerunku poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim oraz na portalu społecznościowym Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

Skip to content