Regulamin konkursu „Czytanie to latanie” 2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„CZYTANIE TO LATANIE”

Ożarów Mazowiecki, 1 sierpnia-5 października 2020 r.

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.        Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w Konkursie promującym czytelnictwo organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, zasady ochrony danych osobowych i wizerunku jej Uczestników oraz obowiązki Organizatora.

2.        Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie do Konkursu poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik nr 1) o przystąpieniu do Konkursu u Organizatora jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

3.        Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili dokonania zgłoszenia.

 

§ 2 Definicje

Organizator – Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą pod adresem: ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; NIP: 1181689536, REGON: 000939243. Adres do korespondencji: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2.

Współorganizator – Powiat Warszawski Zachodni.

Uczestnik – osoba, która dostarczyła recenzję do Instytucji współpracującej z Organizatorem i podpisała regulamin uczestnictwa w konkursie.

Konkurs – wydarzenie pt. „Czytanie to latanie”, kierowane za pośrednictwem bibliotek publicznych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego do mieszkańców powiatu, organizowane jest w terminie od 1 sierpnia
do 30 września 2020 r. na terenie powiatu warszawskiego zachodniego we współpracy z firmami Aerotunel Sp. z o.o. Sp.k. (flyspot.pl) oraz Michałem Gajewskim, radnym Rady PWZ.

Zgłoszenie – złożenie Oświadczenia oraz pracy konkursowej – recenzji do instytucji współpracującej
z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

Strona internetowa konkursu – strona internetowa Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, zawierająca informacje o konkursie, dostępna pod adresem: biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie

 

§ 3 Zakres usług

1. Organizator zobowiązuje się do:

a.      Zebrania prac konkursowych – recenzji, w terminie do 30 września 2020 r.

b.      Powołania 3 osobowej Komisji rozstrzygającej w konkursie „Czytanie to latanie”. Członami Komisji są pracownicy bibliotek publicznych PWZ: Anna Marsula, Mirosława Dymek, Barbara Mierzejek.

c.      Zapewnienia twórcom trzech prac zwycięskich – trzech nagród w postaci voucherów na:

– widokowy lot samolotem nad powiatem warszawskim zachodnim (3 miejsca) za zajęcie 1. miejsca,

– dwa swobodne loty w tunelu aerodynamicznym (4 miejsca) za zajęcie 2. i 3. miejsca.

zgodnie z regulaminem usługodawców.

d.      Laureat pierwszego miejsca ma prawo wyboru jednego z dwóch proponowanych w pkt. 1 c) voucherów.

e.      Przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych bibliotekom publicznym w powiecie warszawskim zachodnim współorganizującym Konkurs.

 

§ 4 Warunki konkursu

 

1.      W tegorocznej edycji Konkursu udział bierze dziecko w wieku 7-13 lat oraz min. 1 rodzic/opiekun prawny.

2.      Warunkiem udziału w Konkursie jest napisanie i złożenie w terminie recenzji (min. 900 znaków lub pół strony A4) jednego tytułu książki dziecięcej (do 13 lat) w postaci:

a.      tradycyjnej, na papierze – w placówkach bibliotecznych PWZ

b.      elektronicznej w formatach .pdf, .doc, .docx, .rtf – przesłanej na adres mailowy: e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.

3.      Jeden uczestnik/rodzina może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

4.      W Konkursie nie może brać udziału osoba związana z bibliotekami publicznymi powiatu warszawskiego zachodniego stosunkiem pracy ani żadna z osób jej krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa.

5.      Vouchery należy wykorzystać okresie od 15 października 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 


 

 

 

§ 5 Harmonogram działań

Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poniższego harmonogramu:

 

TERMIN

DZIAŁANIE

1 sierpnia 2020

Opublikowanie regulaminu Konkursu i Oświadczenia o przystąpieniu do Konkursu na stronie www Organizatora i opublikowanie materiałów promocyjnych we współpracujących bibliotekach z terenu powiatu.

Do 30 września 2020

Przyjmowanie prac wraz z Oświadczeniem o przystąpieniu do Konkursu

1-2 października 2020

Obrady Komisji w sprawie wyłonienia trzech zwycięskich prac

5 października 2020

Ogłoszenie wyników Konkursu na biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie

Do 15 października 2020

Wręczenie nagród

Do 1 listopada 2020

Prezentacja wybranych recenzji na stronie biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie oraz na stronach współpracujących przy organizacji Konkursu bibliotekach i zainteresowanych instytucjach, a także w bibliotecznych mediach społecznościowych (fb, Instagram)

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1.      Uczestnik, zgłaszając udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu oraz wizerunku utrwalonego podczas realizacji Konkursu (odbiór nagród, realizacja nagrody, przygotowanie recenzji) przez Organizatora, który jest administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

2.      Zgoda, o której mowa w § 6 p. 1 obejmuje:

a.      Wykonywanie zdjęć z wizerunkiem Uczestników oraz wielokrotne i nieograniczone w czasie ich rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące. Wizerunek, o którym tu mowa, wykorzystywany będzie w celach związanych z Konkursem. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z Konkursem.

b.      Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Oświadczeniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu realizacji Konkursu „Czytanie to latanie” i w celach statystycznych.

3.        Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych  w Bibliotece jest Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl.

4.        Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.        Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ 6 Prawo do rezygnacji

1.      Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie jego trwania.

2.      Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać zgłoszone na piśmie.

                                         

§ 8 Postanowienia końcowe

1.        Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Uczestników.

2.        Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Konkursu należy kierować na adres: e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl

 

 

 


Załącznik nr 1

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKACJĘ PRAC

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu „Czytanie to latanie” i akceptuję jego postanowienia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka/moich dzieci zawartych
w zgłoszeniu do Konkursu „Czytanie to latanie” do celów realizacji Konkursu i w celach statystycznych zgodnie
z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną prezentację pracy konkursowej tj, na publikowanie i powielanie jej w materiałach związanych z konkursem, w tym na stronach internetowych i w prasie lokalnej

 

Imiona i nazwiska autorów:            …………………………………………………………………………

 

                                                           …………………………………………………………………………

 

                                            …………………………………………………………………………

 

                                            …………………………………………………………………………

 

Podpis zgłaszającego / opiekuna prawnego: ……………………………………………………………

 

Adres e-mail i tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………

 

 

 

Skip to content